3,727 Reputation

10 today
10 yesterday
25 2 days ago
20 Nov 8
20 Nov 6
5 Nov 5
10 Nov 4
70 Nov 3
60 Nov 2
55 Oct 29
20 Oct 28
10 Oct 12
10 Oct 11
50 Oct 10
30 Oct 9
10 Oct 6
0 Oct 4
20 Oct 2
20 Oct 1
10 Sep 10
20 Sep 1
10 Aug 5
5 Jul 21
-25 May 25
10 May 21
20 May 19
-5 May 15
15 May 14
15 May 13
10 May 3