17,823 Reputation

10 yesterday
10 Dec 1
10 Nov 27
+10 06:14 upvote
20 Oct 7
10 Sep 16
-10 Sep 12
20 Sep 10
10 Sep 9
50 Sep 4
30 Aug 17
10 Aug 6
10 Aug 5
15 Aug 4
10 Jul 26
10 Jun 20
10 Jun 19
-30 Jun 18
-10 Jun 10
10 May 20
15 May 18
10 May 16
112 May 15
100 May 14
160 May 13
10 May 10
-2 May 2
40 Apr 23
10 Apr 22
20 Apr 19
-10 Mar 30